Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Bewonersvereninging > Activiteiten
Register   |  Login

Activiteiten

Deelname in klankbordgroep Noordzoom

 

Home

Projectleider Ronald IJsselsteijn van de gemeente Lelystad, die zich bezighoudt met project Noordzoom fase 2, heeft o.a. de bewonersvereniging uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep. Andere partijen zijn de Werkgroep behoud groene Noordzoom en de wijkraad Kustwijk. In deze groep wordt van gedachten gewisseld over de inrichting van het gebied tussen fase 1 (landgoed en buitenplaatsen) en de Zuigerplasdreef. In feite valt het terrein van de instituten aan de oostkant van de spoorbaan buiten beschouwing.

Aanleiding voor het instellen van een klanbordgroep was het grote aantal reacties op de plannen van fase 2, die ook in gewijzigde vorm niet alom instemming konden vinden. Vooral de woningbouw in het gebied zou ten koste gaan van de natuurwaarden die hier in de loop der tijd zijn ontstaan. Uitgangspunt is dat deze klankbordgroep een beperkte omvang heeft, zodat reacties goed in kaart kunnen worden gebracht, maar toch een afvaardiging vormt van de meeste belangengroeperingen uit de nabije omgeving. Vertegenwoordigers nemen zitting op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van de genoemde organen. Vanzelfsprekend komen wel de standpunten aan de orde die leven binnen de eigen groeperingen.

 

De eerste acties zijn inventarisatie van het gebied en vooral de natuurwaarden daarvan en het optekenen van een belangenkaart geweest. Dit is grotendeels afgerond en wordt in een ambtelijk document vastgelegd. Uiteindelijk zal dit omstreeks mei 2005 leiden tot een stedebouwkundig ontwerp dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. In het ontwerp zullen alle kanttekeningen, die door de klankbordgroepleden zijn gemaakt, worden vastgelegd. De leden hoeven zich nadrukkelijk niet te conformeren aan het ontwerp. Daarna kan een ontwerp bestemmingsplan worden gemaakt, waarna de gebruikelijke procedures zullen starten.
 |   |  View Topic History  |